ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

เครื่องครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ คือ สิ่งซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบเป็นของพระมหากษัตริย์ ทรงสร้างขึ้นสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการที่ใช้สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบ อันเป็นประโยชน์ แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน และเหรียญที่ระลึกที่พระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในโอกาสต่างๆ และที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บุคคลประดับได้อย่างเครื่องราช อิสริยาภรณ์ ตามที่ทางราชการกำหนดชนิดของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เสนอขอพระราชทานประจำปีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ส่วนราชการเสนอขอพระราชทานให้แก่บุคคลต่างๆ เป็นประจำปี ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประกอบด้วย
  1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
  2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
  3. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

เหรียญจักรพรรดิมาลา
โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จนถึงปัจจบัน โดยมีรายละเอียดตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ดังต่อไปนี้

– ประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๕๙

<ดาวน์โหลดไฟล์ PDF>           

– ประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

<ดาวน์โหลดไฟล์ PDF> 

– ประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๕๗

 <ดาวน์โหลดไฟล์ PDF>

– ประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๕๖

<ดาวน์โหลดไฟล์ PDF>

– ประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๕๕

 <ดาวน์โหลดไฟล์ PDF>

 – ประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

 <ดาวน์โหลดไฟล์ PDF>

– ประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๕๓

 <ดาวน์โหลดไฟล์ PDF>

– ประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๕๒

 <ดาวน์โหลดไฟล์ PDF>

 – ประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๕๑

 <ดาวน์โหลดไฟล์ PDF>

– ประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๕๐

 <ดาวน์โหลดไฟล์ PDF>

 – ประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๔๙

 <ดาวน์โหลดไฟล์ PDF>

– ประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

<ดาวน์โหลดไฟล์ PDF>

– ประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

 <ดาวน์โหลดไฟล์ PDF>

– ประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

 <ดาวน์โหลดไฟล์ PDF>

– ประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๔๕

 <ดาวน์โหลดไฟล์ PDF>

Close