กรอบระยะเวลาการประเมิน

กรอบระยะเวลาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ประกาศขยายระยะเวลาตามปฏิทินการประเมิน ITA 2563

Close