ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

๑) ปรัชญา

เป็นส่วนงานประสานสัมพันธ์ บูรณาการกับองค์กรและเครือข่าย

๒) ปณิธาน

มุ่งงาน มุ่งประสาน มุ่งอุทิศตน และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

๓) วิสัยทัศน์

สร้างความสามัคคี พิทักษ์ผลประโยชน์องค์กร

๔) พันธกิจ

๑. ปฏิบัติงานการอำนวยการ ติดต่อประสานงาน งานเลขานุการของผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการรับ – ส่ง จัดเก็บ ค้นหา ร่าง – โต้ตอบ เวียน หนังสือ-เอกสาร เสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม อนุมัติ สั่งการ ให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ งานส่งเสริมสุขภาพบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ งานที่เกี่ยวข้องกับงานวันองค์ผู้สถาปนามหาวิทยาลัย งานวันบุรพาจารย์ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานสนับสนุนสวัสดิการเงินกู้ธนาคารและงานออมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย
๒. งานประสานความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และองค์กรความร่วมมืออื่นๆ งานอบรมลูกเสือชาวพุทธ งานอันเนื่องด้วยมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย งานส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการทำงานของบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ งานกีฬา ประสานงานในงานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ประสานงานในงานวันเสฐียร พันธรังษี ประสานงานในกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประสานงานในกิจกรรมมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
๓. ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่ดินของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ งานดูแลรักษาพื้นที่พิเศษอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก งานออกแบบ จัดหางบประมาณ บริหารโครงการก่อสร้างศูนย์วิปัสสนานานาชาติ โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

๕) อัตลักษณ์

ส่งเสริมการศึกษา ร่วมพัฒนาองค์กร

Close