แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

<ดาวน์โหลดไฟล์ PDF>

Close